Blog

Bujqësia

Bujqësia është një nga sektorët më dominues të ekonomisë me një potencial të lartë zhvillimi, duke përbërë burimin kryesor të të ardhurave dhe të punësimit në vend. Në tremujorin e tretë të 2018, aktiviteti i Bujqësisë, Pyjeve dhe Peshkimit ka një kontribut prej +0.15 pikë % në rritjen prej 3.81 % të Produktit të Brendshëm Bruto (PBB).

Bujqësia është një ndër sektorët më të rëndësishëm të ekonominë, si dhe fushë me interes të lartë për investime nga ana investitorëve të huaj dhe vendas. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka si mision hartimin dhe zbatimin e politikës së përgjithshme shtetërore në sektorin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Institucionet e varësisë së Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural janë:

  • Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural
  • Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
  • Agjencia Kombetare e Duhan-Cigareve
  • Enti Shteteror i Farave dhe Fidaneve

Kuadri Ligjor për Bujqësinë

Sektori i Bujqësisë në Republikën e Shqipërisë përfaqëson një nga sektorët ekonomik më të rëndësishëm të vendit, duke marrë parasysh që bujqësia kontribuon rreth 20% të PBB-së së vendit dhe…

Lexo më shumë

Avantazhet

Bujqësia është një nga sektorët më dominues të ekonomisë me një potencial të lartë zhvillimi, duke përbërë burimin kryesor të të ardhurave dhe të punësimit në vend. Në tremujorin e…

Lexo më shumë

Rregullat dhe Procedurat për Biznes

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 9863, datë 28.1.2008 "Për ushqimin", ligj i cili ka për qëllim të vendosë bazat për sigurimin e një niveli të lartë për mbrojtjen e…

Lexo më shumë