Blog

Bujqësia

Bujqësia është një nga sektorët më dominues të ekonomisë me një potencial të lartë zhvillimi, duke përbërë burimin kryesor të të ardhurave dhe të punësimit në vend. Në tremujorin e tretë të 2018, aktiviteti i Bujqësisë, Pyjeve dhe Peshkimit ka një kontribut prej +0.15 pikë % në rritjen prej 3.81 % të Produktit të Brendshëm Bruto (PBB).

Bujqësia është një ndër sektorët më të rëndësishëm të ekonominë, si dhe fushë me interes të lartë për investime nga ana investitorëve të huaj dhe vendas. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka si mision hartimin dhe zbatimin e politikës së përgjithshme shtetërore në sektorin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.

Institucionet e varësisë së Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural janë:

  • Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural
  • Autoriteti Kombëtar i Ushqimit
  • Agjencia Kombetare e Duhan-Cigareve
  • Enti Shteteror i Farave dhe Fidaneve