Bujqesia

Kuadri Ligjor për Bujqësinë

Sektori i Bujqësisë në Republikën e Shqipërisë përfaqëson një nga sektorët ekonomik më të rëndësishëm të vendit, duke marrë parasysh që bujqësia kontribuon rreth 20% të PBB-së së vendit dhe punëson thuajse gjysmën e fuqisë punëtore të vendit ......

Lexo më shumë

Avantazhet

Bujqësia është një nga sektorët më dominues të ekonomisë me një potencial të lartë zhvillimi, duke përbërë burimin kryesor të të ardhurave dhe të punësimit në vend. Në tremujorin e tretë të 2018, aktiviteti i Bujqësisë, Pyjeve dhe Peshkimit ka një kontribut prej +0.15 pikë % në rritjen prej 3.81…...

Lexo më shumë

Rregullat dhe Procedurat për Biznes

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 9863, datë 28.1.2008 "Për ushqimin", ligj i cili ka për qëllim të vendosë bazat për sigurimin e një niveli të lartë për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve dhe interesat e konsumatorit......

Lexo më shumë