Energji & Miniera

Energjia

Shqipëria ka potencial shumë të madh me burime natyrore. Burimet ujore janë ndër burimet më të rëndësishme natyrore në Shqipëri, ndërkohë, depozitat minerale në Shqipëri përfshijnë kromin (32,8 milionë ton), bakrin (53 milionë ton), hekur-nikelin (220 milionë ton), gurin gëlqeror, gurin ranor, asfaltin dhe bitumin natyror, gurin gëlqeror dekorativ, gurin…...

Lexo më shumë

Industria Minerare

Shqipëria është shumë e pasur me burime minerale. Depozitat minerale në Shqipëri përfshijnë kromin (32,8 milionë ton), bakrin (53 milionë ton), hekur-nikelin (220 milionë ton), gurin gëlqeror, gurin ranor, asfaltin dhe bitumin natyror, gurin gëlqeror dekorativ, gurin ranor masiv dekorativ ......

Lexo më shumë

Rregullat dhe Procedurat për Biznes

Sektori i Energjisë dhe Industrisë Minerare, Procedurat dhe hapat që duhen ndjekur në institucionet përkatëse. Informacioni është përpunuar në bashkëpunim me ADISA......

Lexo më shumë