Manifaktura

Inisiativat qeveritare

Paketa e Industrisë Fason së Tekstileve dhe Këpucëve në 2014, i dha një stimul të fuqishëm sektorit. Qeveria mundëson një tarifë simbolike prej 1€ për kontratat e qerasë për qeramarrjen e pronave shtetërore me qëllim: Aktivitete manifakture, me nivel investimi mbi 300,000,000 (treqind milionë) Lekë, afërsisht 2.4......

Lexo më shumë

Rregullat dhe procedurat për biznes

Industria përpunuese është një sektor i rëndësishëm i ekonomisë, i cili përmbledh disa fusha të veprimtarisë. Bizneset të cilat operojnë në fushën e industrisë përpunuese pasi regjistrohen në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), aplikojnë pranë disa institucioneve për pajisen me lejet dhe liçensat të cilat u japin të drejtën të…...

Lexo më shumë