Procedura

Deklarimi i librave të shitjes dhe blerjes

Kjo paketë i dedikohet sipërmarrësve të cilët duan të hapin një biznes të ri, duke ofruar informacion të detajuar mbi të gjitha procedurat për regjistrimin dhe zhvillimin e tij. Procedura për hapjen e një biznesi fillon me aplikimin për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe vijon me deklarimin…...

Lexo më shumë

Aplikim për regjistrim kombëtar të markës individuale

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale (DPPI) Regjistrimi i markës Me anë të këtij shërbimi subjektet e interesuara mund të mbrojnë markat tregtare....

Lexo më shumë

Autorizim për hyrje-dalje në akset kombëtare

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR (ARRSH) Autorizim për vendosjen e reklamave kundrejt pagesës Në rast se subjektit i nevojitet të vendosë reklama jashtë brezit të rezervuar të aksit rrugor është i detyruar të pajiset me autorizim për vendosjen e reklamës....

Lexo më shumë

Regjistrim i punëdhënësit

SHËRBIMI KOMBËTAR I PUNËSIMIT (SHKP) Regjistrim i punëdhënësit Regjistrimi i punëdhënësit/ndërmarrjes është parakusht për të regjistruar vendin e lirë të punës me synim gjetjen e kandidatëve të përshtatshëm për plotësimin e tyre apo për përfitim nga programet e nxitjes së punësimit. Regjistrimi i vendit të lirë të punës Subjektit gjithashtu i…...

Lexo më shumë