Blog

Deklarimi i librave të shitjes dhe blerjes

Dokumentat që duhen të paraqiten sipas kartelës informative:

Kjo paketë i dedikohet sipërmarrësve të cilët duan të hapin një biznes të ri, duke ofruar informacion të detajuar mbi të gjitha procedurat për regjistrimin dhe zhvillimin e tij. Procedura për hapjen e një biznesi fillon me aplikimin për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) dhe vijon me deklarimin në organet përkatëse tatimore, të punësimit, sigurimit të punonjësve, reklamimit të biznesit, si dhe pajisjes me lejet përkatëse, sipas rastit.

Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)

  • Aplikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT)

  • Deklarata e të punësuarve
  • Deklarimi i librave të shitjes dhe blerjes
  • Listëpagesa e Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore

Post a comment