0694245555  Rr. Ibrahim Rugova nr. 5,Sky Tower 13/3, Tiranë, Shqipëri

Fondet

Qeveria Shqiptare në mbështetje të ndërrmarrjeve të vogla dhe të mesme, me qëllim rritjen e konkurrueshmërisë së tyre, formicimin e kapaciteteve prodhuese, dhe daljen e tyre në treg, ka vënë në dispozicion këto skema financiare, të menaxhuara nga AIDA. Për t’u njohur me detajet dhe kriteret e fondeve përkatëse, ndiqni adresat në vijim: