FORMË ANËTARËSIMI VULLNETARIZMI

(formulari i firmosur, ekstrakti & gjithë te tjerat)

  • Të dhënat e kompanisë
  • Të dhënat individuale
  • Konfirmo dhe printo te dhënat
  • Upload Dokumenta

TË DHËNAT E KOMPANISË

Emri i kompanisë:

Adresa:

Nr Telefoni:

E-mail:

Website:

TË DHËNAT INDIVIDUALE

Emër:

Mbiemër:

Pozicioni në kompani:

E-mail:

Nr Telefoni:

KONFIRMO DHE PRINTO TE DHËNAT

PËR PËRMBYLLJEN E PROCEDURËS SË ANËTARËSIMIT, JU LUTEMI:
• Klikoni "Submit" më pas “Printo Dokumentin”;
• Nënshkruani pranë seksionit Firma;
• Skanoni materialin dhe më pas dërgojeni në adresën elektronike: [email protected]

Unë, i/e nënshkruari/a, me vullnetin tim të plotë dhe të lirë, deklaroj se informacioni i mësipërm, në formularin e anëtarësimit dhe në dokumentet e bashkëlidhura është i saktë.

Unë / Ne aprovojmë që Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare të publikojë të dhënat e mia / tona personale, të deklaruara vullnetarisht, në faqen e saj të internetit, si dhe në formë të shkruar në botime zyrtare, broshura informacioni, revista periodike, botime javore / mujore / vjetore.

Emër Mbiemër:

Data:

Firma (Signature):

UPLOAD DOKUMENTA

*Jeni të lutur të bashkangjisni nje kopje ekstrakti QKR , fotokopje NIPT-i (NUIS), ID dhe Dokumentin e Printuar

Shto Dokument

Max. size: 64,0 MB

KUSHTET E ANËTARËSIMIT
Detyrimet e anëtarëve të Dhomës
a) të respektojë përcaktimet e statutit si dhe vendimet e rezolutave të mbledhjes së përgjithshme të anëtarëve dhe organeve të zgjedhura të Dhomës;
b) të paguajë rregullisht kuotën e anëtarësisë sipas parashikimeve të Statutit. Si rezultat i asistencës teknike nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, kuotat e anëtarësisë dhe tarifa e regjistrimit do të jenë 0 deri në Nëntor 2021.
c) të respektojë parimet etike të veprimtarisë ekonomike si dhe parimet e konkurrencës së ndershme;
BANKA KOMBËTARE TREGTARE, Swift code: NCBAALTX , NR LLOGARISË BANKARE: | IBAN Lek: AL4720511313007924CLOTCLALLS IBAN Eur: AL2020511313007924CLOTCFEURH

*Të dhënat e deklaruara nga anëtarët do të përdoren vetëm në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe Rregulloren e Dhomës së Biznesit të Diasporës.*