Notifications
Clear all

Adbc Forum

Adbc
Postimet
Temat

Mirësevini

Dhoma e Biznesit të Diasporës përmban një Strategji Digjitale të ndërveprimit, për të përmirësuar bashkëpunimin dhe komunikimin, duke mundësuar që sipërmarrjet dhe bizneset të punojnë së bashku në mënyrë efektive, pavarësisht nga vendndodhja apo përmasat. Dhoma e Biznesit të Diasporës lançon platformën e Forumit Digjital për të promovuar diskutimet dhe debatet për biznes dhe ekonomi, për një mjedis pozitiv për rritjen e biznesit. Kjo platformë do të sigurojë Network, Edukim në Biznes dhe Mbështetje për bizneset anëtare.

Zhvillimi i mekanizmave bashkëpunues si Forumi Digjital, zgjerohen aftësitë funksionale të anëtarëve dhe sigurohen vlera shtesë për secilin biznes ose sipërmarrje. Anëtarët mund të bashkëpunojnë dhe të lidhen në mënyrë më efikase për të shprehur dhe ndjekur ide të reja, me impakt për biznesin.

Duke përfshirë një platformë të kësaj natyre brenda Dhomës së Biznesit për Diasporën, u mundësohet anëtarëve të saj të përmirësojnë komunikimin efektiv përreth njohurive të tyre dhe mundësive të reja në tregje vendase dhe të huaj. Anëtarët mund të sugjerojnë tematika dhe të parashtrojnë ide, të tjerë mund të lexojnë dhe të postojnë. Ky model i mundëson çdo anëtari të jetë bashkëdizenjues i Strategjisë së Dhomës së Biznesit të Diasporës.

15
11

Adbc ENG
Postimet
Temat

Welcome

The Diaspora Chamber of Commerce features a Digital Interaction Strategy, to enhance collaboration and communication, enabling businesses and businesses to work together effectively, regardless of location or size. The Diaspora Chamber of Commerce launches the Digital Forum platform to promote business and economics discussions and debates, for a positive environment for business growth. This platform will provide Networking, Business Education and Support for member businesses. video video Develop collaborative mechanisms such as the Digital Forum, expand members' functional capabilities and provide added value to any business or venture. Members can collaborate and connect more effectively to express and pursue new, business-impact ideas.

Including a platform of this nature within the Diaspora Chamber of Commerce enables its members to improve effective communication around their knowledge and new opportunities in domestic and foreign markets. Members can suggest topics and submit ideas, others can read and post. This model enables each member to be a co-designer of the Diaspora Chamber of Commerce Strategy.

0
0

Ndaje: