Blog

Inisiativat Fiskale Agroturizmi

Agro-turizmi si një nënsektor, është gjithashtu një pikë e fortë e ekonomisë, duke synuar jo vetëm zhvillimin e ekonomisë lokale, por edhe mirëpritjen e turistëve, me interesin e shtuar për të njohur Shqipërinë dhe për të shijuar produktet tipike të zonës.

 INCENTIVAT FISKALE:

  • TVSH e reduktuar prej 6% për objektet akomoduese të çertifikuara si ‘subjekte agro-turizmi’. Një nga kriteret kryesore për çertifikimin si ‘subjekt agro-turizmi’ është se duhet të kenë kapacitete akomodimi nga 6-30 dhoma;
  • Tatim mbi fitimin i reduktuar prej 5%;
  • Përjashtimi nga tatimi i ndikimit në infrastrukturë.
  • Përjashtimi nga tatimi i ndikimit në infrastrukturë.