Blog

Inisiativat Fiskale Turizmi

  • TVSH e reduktuar prej 6% për objektet akomoduese turistike
  • Strukturat akomoduese si “Hotele me katër dhe pesë yje, me status të veçantë” dhe mbajtësit e një marke tregtare të njohur dhe regjistruar ndërkombëtarisht përjashtohen nga tatimi mbi fitimin për një periudhë 10 vjeçare, duke filluar nga fillimi i veprimtarisë, por jo më vonë se 3 vjet nga marrja e statusit të veçantë. Ky përjashtim jepet për hotelet “katër dhe pesë yje”, deri në dhjetor 2024
  • Përjashtimi nga tatimi i ndikimit në infrastrukturë për objektet e akomodimit “Hotele me pesë yje, me status të veçantë”, mbajtës të një marke tregtare të njohur dhe regjistruar ndërkombëtarisht
  • Përjashtimi nga taksa e ndërtimit për objektet e akomodimit “Hotele me pesë yje”, me status të veçantë”, mbajtës të markës tregtare të njohur dhe regjistruar ndërkombëtarisht.