Blog

Inisiativat të Tjera

  • Mundësi financimi dhe incentiva për investimet në sera, në sisteme të avancuara të vaditjes dhe kullimit, blerjen e makinerive bujqësore;
  • Skema subvencionimi për fermat bujqësore, për sistemet e grumbullimit dhe të tregtimit me shumicë, kultivimin e produkteve bujqësore të orientuara për eksport;
  • Skema të hapura për kompanitë e huaja në bashkëpronësi me shtetas shqiptarë.
Sektore Strategjikë