Blog

Kuadri Ligjor për Agroturizmin

Sektori i  agroturizmit përfaqëson një potencial të madh në zhvillimin e Shqipërisë, kështu mbetet pjesë e fokusit të axhendës qeveritare. Ky sektor ka rritur kontributin e tij në ekonominë e vendit, në aspektin monetar dhe në atë të punësimit, duke u bërë kështu një nga sektorët kryesor strategjik në Shqipëri. Gjithashtu, në këtë sektor shfaqet një interes i gjerë nga qeveria, donatorë, investitorë dhe aktorë të tjerë.
Megjithëse ky sektor nuk përmendet shprehimisht si një sektor strategjik në  ligjin për Investime Strategjike, ai konsiderohet një sektor strategjik, duke marrë parasysh që konsiderohet si një nënsektor i turizmit.
Kështu, ato investime/investitorë të cilëve u jepet statusi i investimit/investitorit strategjik në sektorin e turizmit,  kanë të drejtën të përfitojnë nga ndihma speciale e ofruar nga AIDA në procedurat përkatëse.

Legjislacioni bazë që rregullon veprimtarinë në sektorin e agroturizmit është si më poshtë:

Ligji Nr. 55/2015 “Për Investime Strategjike në Republikën e Shqipërisë,” i ndryshuar

Ligji Nr. 93/2015 “Për Turizmin”, i ndryshuar

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 413, datë 19.06.2019 “Strategjia Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Turizmit 2019-2023”

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 22, datë 12.1.2018 “Për Miratimin e Kriterëve e të Procedurave për Certifikimin e Veprimtarisë së Agroturizmit dhe Ndërtimin e Strukturave/Objekteve në Funksion të tij”, i ndryshuar

Legjislacioni Fiskal: Ligji i Taksave mbi të Ardhurat, Ligji i TVSH-së, Ligji i Taksave Lokale

Ligji Nr. 9374/2005 “Për Ndihmën Shtetërore”, i ndryshuar.