Blog

Kuadri Ligjor për Bujqësinë

Ky informacion u përgatit me asistencën e Agjencisë Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve (AIDA) dhe IOM Albania, përmes mekanizmit Connect Albania.

Sektori i Bujqësisë në Republikën e Shqipërisë përfaqëson një nga sektorët ekonomik më të rëndësishëm të vendit, duke marrë parasysh që bujqësia kontribuon rreth 20% të PBB-së së vendit dhe punëson thuajse gjysmën e fuqisë punëtore të vendit.
Në zbatim të Ligjit Nr. 55/2015 “Për Investimet Strategjike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, sektori i bujqësisë eshte ndër sektorët që përfaqësojne një potencial të për zhvillime të mëtejshme dhe tërheqje të investimeve të huaja, dhe për këtë arsye përmendet shprehimisht si një sektor strategjik.

Legjislacioni bazë që rregullon veprimtarinë në sektorin e Bujqësisë është si më poshtë:

Ligji Nr. 55/2015 “Për Investime Strategjike në Republikën e Shqipërisë,” i ndryshuar

Ligji Nr. 9817, datë 22.10.2007 “Për Bujqësine dhe zhvillimin Rural”, i ndryshuar

Ligji Nr. 8318/1998 “Për Dhënien me Qira të Tokës Bujqësore e Pyjore, Të Livadheve dhe Kullotave që janë Pasuri Shtetërore”, i ndryshuar

Ligji Nr. 20/2020 “Për Përfundimin e Proceseve Kalimtare të Pronësisë në Republikën e Shqipërisë”

Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 700 datë 12.10.2016 “Për Miratimin e Strategjisë Kombëtare për Konsolidimin e Tokës në Shqipëri”

Legjislacioni Fiskal: Ligji i Taksave mbi të Ardhurat, Ligji i TVSH-së, Ligji i Taksave Lokale, Ligji Kombëtar i Taksave

Ligji Nr. 9374/2005 “Për Ndihmën Shtetërore”, i ndryshuar