Marrëveshje dhe Memorandume

Memorandum Bashkëpunimi për bashkërendimin e punës për shtimin e shërbimeve pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës ndërmjet Dhomës së Biznesit të Diasporës Agjencisë Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve (AIDA) dhe Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)

There are multiple ways you can help others to change their lives

  • Start a workplace campaign
  • Youth involvement
  • Become a Volunteer
  • Become a partner
  • Representative Program


MEMORANDUM BASHKËPUNIMI

Lexo më Shumë