Blog

Memorandume me Dhomen Amerikane të Tregëtisë

Memorandum Mirëkuptimi midis Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare dhe Dhomës Amerikane të Tregëtisë në Shqipëri.
Dhoma e Biznesit e Diasporës Shqiptare (këtu e tutje referuar si “DHBD”), një organizatë jofitimprurëse, e regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Bizneseve në Shqipëri, me nr. regjistrimi L92315452O përfaqësuar nga Z. Ardian Lekaj, në cilësinë e tij si Kryetar i DHBD

Për më shumë klikoni këtu ►►►