Blog

Memorandume World Vision Albania

Kjo Marrëveshje është hartuar nga dhe ndërmjet palëve të mëposhtme:
World Vision Albania (më poshtë, e quajtur WVA), një organizatë ndërkombëtare joqeveritare, me regjistrim gjykate 2544 më 09/09/1999, NIPT J92127018B, me zyrën e saj shqiptare të vendosur në Rr. “Skënderbej”, Ndertesa “Gurten”, Kati 2, Tiranë, dhe adresë postare: Kutia Postare 1725, Tiranë, Shqipëri, e përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv dhe Përfaqësuesi Ligjor i saj, Znj. Eljona Elmazi, shtetase shqiptare, madhore dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, në cilësinë e Drejtorit Ekzekutiv (këtu e në vijim si “WVA”)…

Për më shumë klikoni këtu ►►►