Paketa Incentivuese

Sistemi ligjor dhe tatimor në Shqipëri synon krijimin e një klime  mikpritëse ndaj investimeve, duke ofruar një sërë avantazhesh në favor të realizimit të tyre. Këto avantazhe përfshijnë, midis të tjerash:

  • Lehtesira fiskale për importin e makinerive dhe lëndëve të para, heqja e TVSH-s për importin e makinerive dhe pajisjeve që përdoren për qëllime investimi
  • Mbartja për 3 vjet e humbjeve fiskale, veçanërisht e rëndësishme për investimet Greenfield, që paraqesin projekte investimi të shtrira në kohë
  • Incentiva për TEDA. Mallrat shqiptare që hyjnë në TEDA përjashtohen nga taksa e TVSH dhe detyrimet doganore
  • Incentiva jo-fiskale, për nxitjen e punësimit duke rritur shpenzimet e njohura për kualifikimin e personelit dhe kërkim zhvillim
  • Incentiva sektoriale si paketa Fason, fond mbështetje për SME-të, programet për bizneset start-up, fondi i punësimit apo subvencionet në bujqësi
  • Skema “Kontrata 1 Euro”
  • Fondi i Konkurrueshmërisë
  • Fondi i Ekonomisë Kreative
  • Fondi Start Up
  • Fondi për Inovacionin

Për një pasqyrim të plotë të lehtësirave dhe incentivave sektoriale mund të lexoni broshurën “Bring your business to Albania”, e cila mund të aksesohet nëpërmjet linkut të mëposhtëm:

Bring your business to Albania