Për Dhomën e Biznesit të Diasporës

Projekti: “Për Dhomën e Biznesit të Diasporës – Krijimi dhe Nxitja e Investimeve të Diasporës në Shqipëri”

Vendi i zbatimit: Shqipëri

Fusha tematike: Angazhimi i Bizneseve të Diasporës Shqiptare, rrjetëzimi dhe mobilizimi nëpërmjet mekanizmave të rinj për nxitjen e sipërmarrjes dhe promovimi i tyre si faktor ndikues në zhvillimin socio-ekonomik të Shqipërisë

Kohëzgjatja e projektit: 28 muaj

Financuar nga buxheti i shtetit me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 514, datë 19.07.2019

 • GRUPET E SYNUARA

  Bizneset Shqiptare në Diasporë

  Bizneset në Shqipëri

 • PËRFITUESIT KRYESORË

  Sipërmarrës të Diasporës dhe vendas

  Institucionet publike (Qendrore dhe Vendore)

  Studentë të universiteteve publike dhe private

QËLLIMI I PËRGJITHSHËM I PROJEKTIT

“Angazhimi i Diasporës shkencore shqiptare dhe profesionistëve të kualifikuar, përmes zbatimit të strategjive, me qëllim gjenerimin e transformimeve ekonomike dhe sociale në Shqipëri”

OBJEKTIVI I PËRGJITHSHËM

“Asistim dhe mbështetje në ngritjen dhe instalimin e Dhomës së Biznesit të Diasporës si mekanizëm për angazhimin e Diasporës në nxitjen e investimeve dhe sipërmarrjeve, lehtësimin e tregtisë dhe përmirësimin e profilit të investimeve në Shqipëri”

 • OBJEKTIVAT SPECIFIKË

  Organizimi dhe rrjetëzimi i bizneseve të Diasporës

  Nxitja dhe inkurajimi i sipërmarrjeve nga bizneset shqiptare të Diasporës në Shqipëri për të krijuar vende të reja pune dhe për të rritur zhvillimin ekonomik

  Advokim për përmirësimin e politikave në kuadër të lehtësimit të tregtisë dhe investimeve të Diasporës në Shqipëri

REZULTATET E PRITSHME

 • Rezultati 1

  Asistim dhe mbështetje në ngritjen e Dhomës së Biznesit të Diasporës

  Krijimi i regjistrit të bizneseve të Diasporës

 • Rezultati 2

  Përmirësimi i rrjetëzimit midis bizneseve të Diasporës dhe atyre vendase

  Mentorimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Shqipëri nga Bizneset Shqiptare të Diasporës

  Kanalizimi i kapitalit për investime të Diasporës në nivel lokal

 • Rezultati 3

  Konsulencë financiare dhe ligjore për zhvillimin e biznesit në Shqipëri për sipërmarrësit dhe start-up të Diasporës

 • Rezultati 4

  Promovimi i programeve të shkëmbimeve studentore për zhvillimin e kapitalit njerëzor në sektorët kyç të ekonomisë

 • Rezultati 5

  Krijimi i urave të komunikimit midis punëdhënësve dhe punëkërkuesve për nxitjen e punësimit

AKTIVITETET KRYESORE

 • Aktiviteti 1

  Mbështetja në ngritjen e Dhomës së Biznesit të Diasporës

 • Aktiviteti 2

  Forumi i Sektorit privat: “Fuqia e Diasporës, lidhja e komuniteteve dhe bizneseve për zhvillim. Përparësitë e të bërit biznes në Shqipëri”

 • Aktiviteti 3

  Ekspertizë rreth infrastrukturës e të bërit biznes dhe hapjen e start-up-eve nga Diaspora në Shqipëri

 • Aktiviteti 4

  Tryezë e rrumbullakët me Universitetet publike dhe private për përfshirjen e kapaciteteve studentore në kërkesat për punësim të bizneseve të Diasporës dhe vendase

 • Aktiviteti 5

  ⫸Dita e karrierës – Diaspora për punësim

  Grupi i punës në projekt: Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës në bashkëpunim me target grupet e projektit dhe institucionet e tjera relevante në projekt

MONITORIMI DHE VLERËSIMI

Projekti do të monitorohet dhe vlerësohet duke përdorur vlerësuesit sasiorë dhe cilësorë.

VAZHDIMËSIA

Pas afatit 3 vjeçar, vazhdimësia e projektit synon të realizohet përmes kuotave të anëtarësimit të bizneseve shqiptare të Diasporës në Dhomën e Biznesit për Diasporën në Shqipëri si dhe përthithjen e fondeve nga donatorë të tjerë brenda dhe jashtë vendit.

 • PËRFITUESIT, PARTNERËT DHE KOORDINIMI:

  Sipërmarrës të Diasporës dhe sipërmarrës vendas apo në rajon

  Institucione publike (Qendrore dhe Vendore)

  Studentë të universiteteve publike dhe private

 • DUKSHMËRIA / VIZIBILITETI

  Publikim në portalin e dedikuar Dhomës së Biznesit të Diasporës;

  Publikim në mediat kombëtare dhe lokale mbi zhvillimin e aktiviteteve kryesore të projektit;

  Krijimi i materialeve vizuale (video dhe albume fotografike) gjatë aktiviteteve, të cilat do të shërbejnë si materiale promovuese për projektin;

  Përdorimi i rrjeteve sociale (facebook, tëitter, youtube) për promovimin e aktiviteteve kryesore.