Përfitime

Çfarë përfiton një investitor nga anëtarësimi pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës?

  • Përfiton regjistrim dhe tarifë anëtarësie 0 (zero) deri në Nëntor 2021;
  • Përfiton të gjithë korrespondencën e Dhomës së Biznesit për Diasporën;
  • Pjesëmarrje në komitetet/bordet dhe takimet e Asamblesë së Dhomës së Biznesit për Diasporën;
  • Përfiton falas asistencë të specializuar juridike dhe financiare të ofruar nga ekspertët e Dhomës se Biznesit për Diasporën;
  • Përfiton falas asistencë të specializuar në fushën e Burimeve Njerëzore.
  • Të drejtën e informimit dhe asistimit për të siguruar pjesëmarrjen në forume, panaire, trajnime brenda dhe jashtë vendit;
  • Asistencë në krijimin e një rrjeti bashkëpunëtorësh, partnerësh të përshtatshëm tregtar. Përparësi në njohjen e tregjeve si brenda ashtu edhe jashtë vendit;
  • Anulim të anëtarësisë pa shpenzime dhe sipas procedurave të parashikuara në Rregulloren e përgjithshme;
  • Qasje e menjëhershme në aktivitetet e rrjetit të anëtarëve të Dhomës së Biznesit të Diasporës;
  • Promovim në Web-faqen, rrjetet sociale dhe organet mediatike të Dhomës së Biznesit të Diasporës.