Blog

Prezantim

Rreth Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare është një organizatë private, jo-fitimprurëse dhe ofron promovimin, zhvillimin dhe nxitjen e kapitaleve Investuese nga Diaspora në Shqipëri. Dhoma filloi si një projekt i Fondit Shqiptar të Zhvillimit për Diasporën, i miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 514, datë 19.07.2019, dhe do të mbetet i mbështetur financiarisht, nga entiteti publik deri në nëntor 2021.

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare synon të angazhojë bizneset shqiptare dhe të diasporës në rrjetëzim dhe ndërveprim duke përdorur mekanizmat e promovimit të sipërmarrjes dhe ndërgjegjësimin  e ndikimit shumë të rëndësishëm të diasporës në zhvillimin socio-ekonomik të Shqipërisë. Vizioni i DHBDSH ​​nënkupton angazhimin strategjik të Diasporës Shqiptare përmes bashkëpunimeve të ndryshme me institucionet strategjike si dhe atyre të lidhura me komunitetet e Diasporës, për të promovuar investimet në Shqipëri, për të përmirësuar imazhin e bizneseve shqiptare në tregjet ndërkombëtare, apo forcimin e urave të bashkëpunimit me tregjet ndërkombëtare për bizneset shqiptare në diasporë.

Objektivat kryesore të DHBDSH ​​janë ndërtimi i marrëdhënieve ekonomike simbiotike midis Shqipërisë dhe diasporës;

  • Të krijojë një platformë informuese për investitorët e mundshëm;
  • Të ofrojë konsulencë financiare dhe juridike për anëtarët e saj;
  • Të monitorojë legjislacionin dhe politikat që ndikojnë në konkurrencën e biznesit të Diasporës;
  • Të promovojë investimet në Shqipëri, të rrisë zhvillimin socio-ekonomik;
  • Të avokojë për politikat e përmirësimit në lidhje me lehtësimin e tregtisë dhe investimeve dhe
  • Të jetë një ndërmjetës dhe partner me biznesin, qeverinë dhe diasporën.

DHBDSH ofron mundësi të rrjetëzimit për bizneset, përpunon informacionin mbi mundësitë e biznesit dhe ekzaminon bashkëpunimet e mundshme në diasporë. Kjo gjithashtu siguron një shans për të krijuar një panoramë të qartë për të gjitha bizneset e Shqipërisë dhe të diasporës dhe sektorët e tyre respektive.

Duke llogaritur më shumë se 115 anëtarë aktivë, DHBDSH ​​përfaqëson një palë të rëndësishme të interesit në ekonominë shqiptare, përmes bizneseve operuese në Shqipëri dhe bizneseve  ndërkombëtare që synojnë të investojnë/bashkëpunojnë në Shqipëri. Qëllimi i DHBDSH ​​është të mbrojë interesin e anëtarëve të saj dhe të ofrojë një konsulencë dhe akses të përshtatur për një rrjet ndërkombëtar biznesesh. Anëtarët e biznesit të DHBDSH ​​mbulojnë sektorë të ndryshëm deri në 1.8 milion xhiro vjetore.

Struktura operative e DHBDSH ​​përfshin një bord me 9 (nëntë) anëtarë duke përfshirë përfaqësues prestigjiozë të bizneseve të Diasporës. Struktura e saj përbëhet nga Asambleja e Përgjithshme, Drejtor Ekzekutiv dhe anëtarë të tjerë të stafit.

Dhoma, është anëtare e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë dhe gjithashtu, me mbështetjen e Ministrit të Shtetit për Diasporën ka qenë në gjendje të jetë pjesë e Këshillit Kombëtar të Investimeve, si dhe anëtar i Këshillit Kombëtar Koordinues të Diasporës, duke siguruar “një zë” dhe “një përfaqësim” të sipërmarrësve të Diasporës.

DHBDSH mbështetet fuqimisht tek partnerët institucionalë dhe privatë në mënyrë që të ofrojë një shërbim të arrirë. Aktualisht, DHBDSH ​​ka marrëveshje institucionale me agjencitë qeveritare ADISA, AIDA dhe IOM, si dhe përmes vendimeve strategjike të qeverisë, marrëveshje janë arritur me Organizata  Ndërkombëtare me qëllim të shkëmbimit të të dhënave / përvojave dhe ofrimit të mundësive të rrjetizimit me diasporën, si dhe me qëllim të sigurojë zbatimin e rolit të Diasporës Shqiptare për interes të përbashkët dhe zhvillim social-ekonomik.

Për më tepër, DHBDSH bashkëpunon ngushtë me strukturat që lidhen me Diasporën duke mundësuar një zinxhir mjaft te rëndësishëm në marrëdhëniet me anëtarët e komunitetit shqiptar të diasporës në të gjithë botën.

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare e konsideron vendosjen e standardeve të larta të integritetit dhe etikës së biznesit si shtyllat më të rëndësishme të themelimit. Ekipi DHBDSH ​​është i bindur që Diaspora mund të bëjë shumë për komunitetin e biznesit dhe miqtë e tyre shqiptarë në të gjithë botën. Kështu, DHBDSH janë të përkushtuar për bizneset dhe kujdesen për të gjithë sipërmarrësit që dëshirojnë të investojnë në një vend të sigurt dhe të mundshëm siç është Shqipëria.