Blog

Regjistrim i punëdhënësit

Dokumentat që duhen të paraqiten sipas kartelës informative:

SHËRBIMI KOMBËTAR I PUNËSIMIT (SHKP)

  • Regjistrim i punëdhënësit

Regjistrimi i punëdhënësit/ndërmarrjes është parakusht për të regjistruar vendin e lirë të punës me synim gjetjen e kandidatëve të përshtatshëm për plotësimin e tyre apo për përfitim nga programet e nxitjes së punësimit.

  • Regjistrimi i vendit të lirë të punës

Subjektit gjithashtu i nevojitet që të bëjë regjistrimin e vendit të lirë të punës. Ky shërbim synon të ndihmojë punëdhënësin për deklarimin e të dhënave për vendet e lira të punës në përputhje me detyrimet ligjore për dhënien e informacionit për tregun e punës dhe nxitjen e punësimit.

Post a comment