Blog

Rregullat dhe Procedurat për Biznes

Sektori i Bujqesise, Procedurat dhe hapat që duhen ndjekur në institucionet përkatese. Informacioni ështe përpunuar në bashkepunim me ADISA.

Duke u bazuar në Ligjin Nr. 9863, datë 28.1.2008 “Për ushqimin”, ligj i cili ka për qëllim të vendosë bazat për sigurimin e një niveli të lartë për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve dhe interesat e konsumatorit,
Ligji nr. 105/2016, “Për mbrojtjen e bimëve”;
Ligji nr. 64/2012 “Për Peshkimin”, i ndryshuar; Ligji nr. 103/2016 “Për Akuakulturën”, i ndryshuar;
Ligji nr. 10390, datë 03.03.2011, “Për plehrat e përdorimit për bimësinë”.

Vendimi i KM nr. 923, datë 21.12.2011, “Për përbërjen, funksionimin e detyrat e Komisionit të Vlerësimit dhe Regjistrimit të Plehrave për Përdorim për Bimësinë, si dhe procedurat e hollësishme për regjistrimin e vlerësimin e tyre”, ky institucin ofron disa shërbime. ADISA ka hartuar kartelat informative të shërbimeve publike të cilat i gjeni më poshtë:

 1. Pajisje me numër CE për fillimin e eksportit të produkteve me origjinë shtazore në vendet anëtare të BE-së  AL022041
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 2. Certifikatë Regjistrimi për produkte mjekësore veterinare   AL022042
  Sigurimi i një niveli të lartë të mbrojtjes së shëndetit të kafshëve dhe njerëzve nëpërmjet përdorimit të PMV-ve të regjistruara, forcimi i sigurisë ushqimore për produktet me origjinë shtazore në çdo hallkë të zinxhirit ushqimor sipas parimit “nga ferma në tavolinë”

  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 3. Kontratë Peshkimi në Ujëra të brendshme AL022043
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 4. Regjistrimi i Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve AL024004
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 5. Regjistrimi i plehrave për bimësinë AL024005
  Për më shumë klikoni këtu ►►►

– Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është autoriteti kompetent me funksione inspektuese për menaxhimin në nivel kombëtar të fushës së sigurisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, mbrojtjes së bimëve dhe shëndetiti të kafshëve.
Bazuar në Ligjin Nr. 9863, datë 28.01.2008,”Për ushqimin”, i ndryshuar dhe me Urdhër Nr. 24, datë 30.01.2013, “Për unifikimin e procedurave, metodave dhe dokumentacionit të funksionimit të laboratorëve” nga ky institucion ofrohet shërbimi:

 1. Raport-analiza laboratorike për produktet ushqimore AL022020

Ky shërbim ka si qëllim kryerjen e analizave për produktet ushqimore
Për më shumë klikoni këtu ►►►

Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve

Ky institucion bazuar në Ligjin Nr.10 416, datë 7.4.2011 “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor si dhe udhëzimet 5 datë 12.02.2012 ”Për sasitë e tregtueshme të materialit mbjellës dhe shumëzues bimor, varieteti i të cilit është në proces regjistrimi në Katalogun Kombëtar, si dhe për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për autorizimin e importit të materialit mbjellës dhe shumëzues bimor të certifikuar jo përfundimisht ose në proces regjistrimi në Katalogun Kombëtar”, ofron disa shërbime, kartelat informative të të cilave janë:

 1. Certifikatë origjine për fidanët e drurëve dekorativë  AL022028
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 2. Certifikatë zyrtare dhe etiketim për bimët industriale liajore AL022029
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 3. Certifikatë zyrtare dhe etiketim për farat e drithërave AL022030
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 4. Certifikatë zyrtare dhe etiketim për farat e patateve  AL022031
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 5. Certifikatë zyrtare dhe etiketim për farat e perimeve  AL022032
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 6. Certifikatë zyrtare dhe etiketim për farat foragjere  AL022033
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 7. Certifikatë zyrtare dhe etiketim për fidanët dekorativë AL022034
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 8. Certifikatë zyrtare dhe etiketim për fidanët e hardhive  AL022035
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 9. Certifikatë zyrtare dhe etiketim për fidanët e pemëve frutore AL022036
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 10. Certifikatë zyrtare dhe etiketim për fidanët e perimeve AL022037
  Për më shumë klikoni këtu ►►►


Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural

AZHBR-ja është një institucion i cili ofron shërbime për fermerët shqiptarë në formën e mbështetjes financiare nga skemat kombëtare të bujqësisë.

Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB)

Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), institucioni i cili ka si funksion të tij regjistrimin e subjekteve tregtare, lëshimin e certifikatave, ekstrakteve të regjistrimit, të dhënave, publikimin e të dhënave përkatëse të subjekteve tregtare në regjistrin tregtar, etj, ofrohen disa shërbime për këtë sektor, kartelat informative të të cilave janë si më poshtë:

 1. Aplikim për shndërrimin e shoqërisë bashkëpunimit reciprok në shoqëri bashkëpunimi bujqësor  AL015012
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 2. Licencë për tregtim me pakicë të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve    AL024041
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 3. Licencë për tregtimin me shumicë të Produkteve për Mbrojtjen e Bimëve  AL024042
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 4. Leje për peshkim profesional në det AL075001
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 5. Licencë për farmaci Veterinare AL083022
  Për më shumë klikoni këtu ►►►