Blog

Rregullat dhe procedurat për biznes

Sektori i Shëndetësisë, Procedurat dhe hapat që duhen ndjekur në institucionet përkatëse. Informacioni është përpunuar në bashkëpunim me ADISA.

Sektori i Shëndetësisë

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është hartuesja dhe përgjegjësja për politikat dhe strategjitë e sistemit shëndetësor, për rregullimin e tij si dhe për koordinimin e të gjithë aktorëve brenda dhe jashtë sistemit..Veprimtaria e të këtij institucioni rregullohet nëpërmjet Ligjit Nr.10 107, Datë 30.3.2009 PËR KUJDESIN SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË.

Disa nga institucionet e varësise së Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale janë:

 • Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor
 • Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
 • Shërbimi Social Shtetëror
 • Qendra Kombëtare e Cilësise, Sigurisë dhe Akreditimit te Institucioneve Shëndetësore
 • Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim

Për shërbimet e ofruara nga Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nuk disponojmë kartela informative.

Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB),

Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), institucioni i cili ka si funksion të tij  regjistrimin e subjekteve tregtare, lëshimin e certifikatave, ekstrakteve të regjistrimit, të dhënave, publikimin e të dhënave përkatëse të subjekteve tregtare në regjistrin tregtar, etj, ofrohen disa shërbime për këtë sektor, kartelat informative të të cilave janë si më poshtë:

 1. Licencë për agjenci farmaceutike AL011068
  Për më shumë klikoni këtu  ►►►

2. Licencë për tregtim me shumicë të barnave për njerëz   AL011077
     Për më shumë klikoni këtu  ►►►

 1. Licencë për farmaci AL011082
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 2. Licencë për kabinet mjekësor    AL081023
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 3. Licencë për qendër mjekësore      AL083023
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 4. Licencë për shërbime laboratorike – Laborator gjenetik   AL083025
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 5. Licencë për shërbime laboratorike – Laborator klinik biokimik     AL083026
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 1. Licencë për shërbime laboratorike – Laborator mikrobiologjik  AL083027
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 1. Licencë për shërbime laboratorike – Laborator Optik AL083028
  Ky shërbim i jep të drejtën titullarit të licencës për të rregulluar aktivitetin shërbime laboratorike – Laborator Optik
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 1. Licencë për shërbime ndërhyrëse higjeno-sanitare AL083029
  Per Me Shume Klikoni Ketu ►►►

Qendra Kombetare e Edukimit ne Vazhdim

QKEV akrediton dhe mbikqyr aktivitetet dhe ofruesit (institucionet dhe organizatat) e edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë sipas standardeve, kritereve dhe proçedurave të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave. Bazuar në shërbimet e ofruara nga ky institucion, ADISA ka hartuar kartelat e mëposhtme:

1. Regjistrimi në programin e certifikimit të profesionistëve të shëndetësisë AL012086
    Për më shumë klikoni këtu ►►►

 1. Akreditim i aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë AL012030
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 2. Certifikimi i profesionistëve të shëndetësisë  AL012085
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 3. Akreditimi i ofruesve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë   AL012084
  Për më shumë klikoni këtu ►►►

Qendra Kombëtare e Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore

Standardet e akreditimit shërbejnë si çelës i programit të akreditimit në Shqipëri. Këto standarde janë rishikuar dhe miratuar nga grupi i punës i ngritur me Urdhër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Nr. 630, Dt. 29.12.2017. QKCSA-ISH do te mbeshtese Ministrine e Shendetesise ne zbatimin e strategjise nacionale shendetesore afatgjate ne fushat e meposhtme:

 • Permiresimin e vazhdueshem te cilesise se sistemit shendetesor.
 • Edukimin dhe trajnimin e personelit mjekesor dhe partnereve te tjere, ne lidhje me cilesine e kujdesit mjekesor dhe krijimit te nje kulture te re per te.
 • Rilicensimi periodik i personelit mjekesor, ne sektoret publik dhe privat.
 • Formulimin, perhapjen dhe monitorimin e udhezuesve klinik (protokolleve klinike) te praktikes klinike me te mire, ne ndihme te personelit mjekesor.
 • Akreditimin e institucioneve shendetesore shqiptare publike dhe private.

ADISA në bashkëpunim me këtë institucion ka hartuar kartelën informative të mëposhtme:

 1. Akreditim i institucionit shëndetësor     AL083017
  Për më shumë klikoni këtu ►►►