Blog

Rregullat dhe Procedurat për Biznes

Sektori i Transportit dhe Infrastrukturës, Procedurat hapat që duhen ndjekur në institucionet përkatë Informacioni është përpunuar në bashkëpunim me ADISA.

Sektori i Transportit dhe Infrastrukturës

Duke qënë se sektori i transportit dhe infrastrukturës mbetet një ndër sektorët me qasjen më të lartë për investime, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) në bashkëpunim dhe me institucionet në varësi, janë në vazhdimësi në përmirësim të legjislacionit përkatës me qëllim promovimin e shërbimeve të sigurta, efikase dhe ekologjikisht të shëndosha, duke tërhequr në këtë mënyrë bizneset e huaja për investim në vendin tonë dhe për këtë janë hartuar disa kartela informative me qëllim marrjen e informacionit të nevojshëm për operim në këtë fushë:

Shërbime e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE)

 1. Dublikatë apo zgjatje të afatit të licencës të shoqërisë në fushën e studimit e projektimit dhe/ose mbikëqyrjes e kolaudimit AL043039
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 2. Ekuivalentimi i licencës së shoqërive të huaja, në studim e projektim dhe / ose mbikëqyrje e kolaudim AL043040
  Për më shumë klikoni këtu ►►►

Transporti rrugor / Transporti Detar

Udhëzimi Nr. 8, datë 19.12.2019 për “Kriteret, rregullat dhe dokumentacionin për lëshimin e licencave, autorizimeve dhe certefikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin ndërkombëtar rrugor të udhëtarëve”
Për më shumë klikoni këtu ►►►

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR)

 1. Çertifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për Llogari të Vet (AL091051)
 2. Pajisje me Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash për te Tretë dhe me Qira AL091053
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 3. Njehsimi (konvertimi) i lejedrejtimit nga e huaj në shqiptare AL013023
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 4. Pajisje me leje qarkullimi ndërkombëtare AL091029
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 5. Pajisje me leje drejtimi ndërkombëtare  AL091033
  Për më shumë klikoni këtu ►►►  
 6. Pajisje me Certifikatë për Transport Ndërkombëtar Mallrash të Rrezikshme AL091053
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 7. Certifikatë e Kontrollit Teknik të Sigurisë për mjetet motorrike, rimorkiot dhe gjysëmrimorkiot CEMT  AL091046
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 8. Regjistrim mjeti/mjeti i blinduar/motomjeti/targa CD për trupin diplomatik AL092019
  Për më shumë klikoni këtu ►►►  
 9. Rinovim autorizim targë prove AL092049
  Për më shumë klikoni këtu ►►►  

Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH)

 1. Autorizim për transport jashtë norme AL097028
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 2. Autorizim për vendosjen e reklamave kundrejt pagesës AL097029
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 3. Autorizim për hyrje- dalje në akset kombëtare AL097026
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 4. Autorizim për kryerjen e punimeve në rrugë AL097027
  Për më shumë klikoni këtu ►►►

Drejtoria e Përgjithshme Detare (DPD)

 1. Regjistrimi i Mjeteve Lundruese me Karakter Kërkimor e Shkencor AL092004
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 2. Regjistrimi i Mjeteve Lundruese me Karakter Kërkimor e Shkencor AL092011
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 3. Lëshimi i Certifikatës së Kompetencës/CKP  AL092006
  Për më shumë klikoni këtu ►►►

Zhvillimi Urban

Me qëllim tërheqjen e sa më shumë investitorëve në këtë sektorë, duke u bazuar njëkohësisht dhe në parimin kryesor të legjislacionit përkatës, që është zhvillimi i qëndrueshëm i territorit përmes përdorimit racional dhe kushteve apo kritereve të parashikuara, Adisa në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse për realizimin e këtij qëlllimi ka hartuar kartelat e mëposhtme:

Agjencia e Zhvillimit të Territorit (AZHT)

 1. Leje zhvillimi AL042032
  Për më shumë klikoni këtu ►►►

Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit (AQTN)

 1. Shikim materiali arkivor AL031017
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 2. Kopje të dokumentit teknik-arkivor gen plan A4 AL031018
  Për më shumë klikoni këtu ►►►

Instituti i Ndërtimit (IN)

 1. Akt ekspertiza në fushën e ndërtimit AL042067
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 2. Hartimi i projekteve në fushën e ndërtimit AL042068
  Për më shumë klikoni këtu ►►►
 3. Testime laboratorike në fushën e ndërtimit dhe materialeve të ndërtimit AL042069
  Për më shumë klikoni këtu ►►►

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHT)

 1. Regjistrimi i pajisjeve/ instalimeve nën presion AL043064
  Për më shumë klikoni këtu ►►►

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar (SHGJSH)

 1. Studime në fushën e Gjeoshkencës AL042058
  Për më shumë klikoni këtu ►►►