TRANSPORTI DHE INFRASTRUKTURA

TRANSPORTI RRUGOR

Rrjeti rrugor i Shqipërisë, përfshirë rrugët kryesore ndërurbane, rrugët interurbane dhe sekondare urbane, përbëhet prej afro 18,600 km.

Në lidhje me infrastrukturën rrugore, gjatë 10 viteve të fundit, Shqipëria ka bërë investime shumë të rëndësishme në ndërtimin e segmenteve kryesore të Rrjetit Kombëtar Rrugor Shqiptar. Plani Kombëtar i Transportit parasheh përfundimin e rrjetit kombëtar të rrugëve, duke përfshirë arteriet strategjike si autostradën Veri-Jug.

  • KORRIDORET E SHQIPËRISË ME INTERES NDËRKOMBËTAR:

    • Korridori rrugor Adriatiko-Jonian përbëhet nga territori i Shqipërisë, Greqisë dhe Malit të Zi.
    • Korridori VIII rrugor Lindje-Perëndim harton territorin e Shqipërisë, Maqedonisë dhe Bullgarisë. Fillon nga portet italiane (Bari dhe Brindizi), portet shqiptare (Durresi dhe Vlora) dhe përfundon në portet bullgare (Varna dhe Burgas).
    • Shqipëria hyn në Korridorin X përmes një aksi të rëndësishëm rrugor Durrës-Kukës-Morinë dhe Kosovës.

Rrjeti hekurudhor shqiptar ka një linjë hekurudhore  416 km kryesore (një binare), duke shërbyer 343.35 km me një gjerësi standarde prej 1435 mm dhe rreth 92 km linja dytësore të stacioneve dhe degëve industriale. Rrjeti i Hekurudhave Shqiptare përbëhet nga 441 km shina të një-shinave. Në lindje, një linjë e humbur prej 2.8 km do të krijonte lidhjen për në Maqedoni.

Një projekt i propozuar do të adresojë shtrirjen e Korridorit TEN-T VIII me hekurudhë në Korridorin TEN-T MEDITEREAN në TEN-T Med-Orient-Lindje në Selanik, Greqi dhe më tej në Turqi.

PORTET DETARE

Shqipëria, me rreth 440 km vijë bregdetare, ka kushte të favorshme natyrore dhe burime reale për zhvillimin e të gjitha aktiviteteve, transportit, turizmit, peshkimit, me të gjitha zonat bregdetare të pellgut të Adriatikut dhe më gjerë.

Transporti dhe portet detare janë sektorët kryesorë jo vetëm të zhvillimit të sistemit të transportit, por edhe të zhvillimit ekonomik të vendit, dhe veçanërisht të industrisë së turizmit.

Shqipëria ka katër porte kryesore në Durrës, Vlorë, Sarandë dhe Shëngjin. Dy portet e tjera, Porto Romano dhe Petrolifera shërbejnë kryesisht për transportin e nënprodukteve të naftës dhe gazit.

AEROPORTET

Shqipëria ka një aeroport kryesor që është Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës.

Për më shumë klikoni http://aida.gov.al/sektoret-strategjike/