Blog

ZONA E SPITALLËS, DURRËS

Është shpallur Zonë e zhvillimit ekonomik dhe Teknologjik(TEDA). Ndodhet në veri të Qarkut të Durrësit. Hapësira prej 199.7 ha i përket Zonës Kadastrale No. 8517 Durrës.

TEDA Spitallë gjendet 6.4 km nga porti i Durrësit, në Detin Adriatik, i cili bën të mundur lidhjen mes Lindjes dhe Perëndimit të Evropës. Ky port ka 4 terminale te dedikuara për transport mallrash. Në këtë port ngarkohen dhe shkarkohen të gjitha llojet e mallrave, mineraleve, karburantet, çimentoja dhe artikujt nga kategori të ndryshme. Vitet e fundit terminali është i pajisur me të gjithë mekanizmat për përpunimin e mallrave dhe menaxhimin e fluksit të trafikut.

Aktivitetet ekonomike që mund të zhvillohen në këtë zonë janë:

  • Prodhimtari, industriale dhe agro-përpunim;
  • Tregti dhe magazinim të mallarave;
  • Shërbime
  • Të tjera