Blog

Anëtarësimi

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, është një organizatë multi-sektoriale që pranon anëtarë pa kufizime në drejtim të sektorit të biznesit, ku operojnë.

Anëtarët e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare do të përjashtohen nga pagesa e kuotës së anëtarësimit, deri në datën 12 Nëntor 2021, si lehtësim për nxitjen e anëtarësimeve pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës.
Pas përfundimit të afatit të sipërpërmendur, të gjithë anëtarët e regjistruar pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës, do tëduhet te përmbushin detyrimet e tyre financiare si me poshte: