0694245555  Rr. Ibrahim Rugova nr. 5,Sky Tower 13/3, Tiranë, Shqipëri

Energji & Miniera

Shqipëria ka potencial shumë të madh me burime natyrore.
Burimet ujore janë ndër burimet më të rëndësishme natyrore në Shqipëri, ndërkohë, depozitat minerale në Shqipëri përfshijnë kromin (32,8 milionë ton), bakrin (53 milionë ton), hekur-nikelin (220 milionë ton), gurin gëlqeror, gurin ranor, asfaltin dhe bitumin natyror, gurin gëlqeror dekorativ, gurin ranor masiv dekorativ.
Që nga viti 2017 hidroenergjia zë 23.5 % të prodhimit të përgjithshëm të produkteve parësore.
Gjithashtu, më shumë se 35.5% të hidroenergjisë janë siguruar nga operatorët e sektorit privat.