0694245555  Rr. Ibrahim Rugova nr. 5,Sky Tower 13/3, Tiranë, Shqipëri

Trajnime dhe Zhvillim Profesional

Dhoma e Biznesit të Diasporës do të ofrojë mundësinë për të marrë pjesë në një sërë programesh trajnimi për zhvillim profesional, të cilat do të ndihmojnë në fitimin e aftësive të reja, që do të çojnë në suksesin e biznesit ose sipërmarrjes tuaj.

Për zhvillimin e programeve të trajnimit, Dhoma e Biznesit të Diasporës do të suportohet nga ekspertë të biznesit, akademikë, studiues, agjensi qeveritare dhe partnerë të fushës së biznesit. Këto programe do të jenë përfitime të anëtarësimit dhe thelbësisht të vlefshme për misionin e Dhomës.

Zbatimi i programeve formuese dhe trajnuese ofron shumë avantazhe për bizneset e vogla dhe të mesme. Trajnimet ndihmojnë kompanitë të kenë burimet e nevojshme njerëzore për të mbështetur rritjen dhe zgjerimin e biznesit. Për më tepër, trajnimi mund t’i mundësojë një biznesi të vogël të përdorë teknologjinë e përparuar dhe të përshtatet me një mjedis konkurrues që ndryshon me shpejtësi. Trajnimi mundëson përmirësimin e efikasitetit dhe motivimit të punonjësve, duke çuar në përfitime si në produktivitet ashtu edhe në kënaqësinë e punës.

Trajnimi për zhvillimin e biznesit dhe atë professional mund t’ju ndihmojë të bëheni udhëheqësi i biznesit të synuar. Një trajnim i mirë në biznes ju jep mjetet dhe aftësitë për të analizuar sfidat tuaja dhe më pas të gjeni zgjidhje strategjike – në punën tuaj të tanishme ose të ardhshme.

 
 

TEMATIKAT DO TË PËRFSHIJNË:

 

  • Zhvillim Personal dhe Profesional
  • Negociim Tregtar
  • Shitje dhe Marketing
  • Burime Njerëzore
  • Njohuri Digjitale
  • Strategji Biznesi
  • Menaxhim dhe Lidership
  • Shërbim Klienti
  • Njohuri Financiare
  • Njohuri Administrative