Ligji për Investimet Strategjike

Ligji nr. 89/2019 “Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015 “Për Investimet Strategjike në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”

Ligji nr. 67/2018 Për një ndryshim në ligjin nr.55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”

Ligji nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”

Ligji nr.16/2018 “Për Diasporën”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.259 dated9.05.2018 “Strategjia Kombëtare për Diasporën dhe Plani i Veprimit 2018-2024”

Ligji nr.7764, datë 2.11.1993 “Për Investimet e Huaja”, i ndryshuar

Ligji nr.55/2015 “Për Investimet Strategjike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Ligji nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Ligji nr.131/2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, i ndryshuar

Ligji nr.9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore”, i ndryshuar

Ligji nr.92, datë 24.07.2014 “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”, i ndryshuar

Ligji nr.8438, datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar

Ligji nr.61, datë 24.05.2012 “Për Akcizat në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Ligji nr 9975, datë 28.7.2008 “Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar

Ligji nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Taksat Lokale”, i ndryshuar

Ligji nr.7703, datë 11.5.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Ligji nr.10383, datë 24.2.2011 “Për sigurimin e detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Ligji nr.108/2013 “Për të Huajt”

Ligji nr.15, datë 13.03.2019 “Për nxitjen e punësimit në Shqipëri”

Ligji nr.9374 / 2015 “Për Ndihmën Shtetërore”, i ndryshuar

Ligji nr.9947, datë 7.7.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar

Ligji nr.35/2016 “Për të Drejtën e Autorit”, i ndryshuar

Ligji nr.133/2013 “Për sistemin e pagesave”, i ndryshuar

Vendimi i Bankës së Shqipërisë nr.70, datë 30.09.2009 “Miratimi i rregullores “Për transaksionet e këmbimit valuator””

Ligji nr.110 / 2016 “Për Falimentimin”

Ligji nr.9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar

Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë

Ligji nr.111 / 2018 “Për Kadastrën”

Ligji nr.133/2015 “Për Trajtimin e Pronës dhe Përfundimin e Procesit të Kompensimit të Pronave”

Ligji nr.20/2020 “Për Përfundimin e Proceseve Kalimtare të Pronësisë në Republikën e Shqipërisë”

Ligji nr.107, datë 01.10.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar

Ligji nr.111/2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”, i ndryshuar

Ligji nr.10440, datë 7.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”

Ligji nr.9424, datë10.2005 “Per Ratifikimin e Protokollit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor”

Ligji nr.9700, datë 26.03.2007 “Mbi mbrojtjen mjedisore nga ndikimi ndërkufitar”

Ligji nr.93 / 2015 “Për turizmin”, i ndryshuar

Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.413, datë 19.06.2019 “Strategjia Kombëtare e Turizmit 2019 – 2023”

Ligji nr.9817, datë 22.10.2007 “Për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”, i ndryshuar

Ligji nr.8318, datë 1.4.1998 “Për Dhënien me Qira të Tokës Bujqësore e Pyjore, të Livadheve dhe Kullotave që janë Pasuri Shtetërore”, i ndryshuar

Vendim nr.709, datë 29.10.2014 “Për Miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014-2020”

Vendim nr.700, datë 12.10.2016 “Për Miratimin e Strategjisë Kombëtare për Konsolidimin e Tokës në Shqipëri”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.284, datë 1.4.2015 “Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale “Axhenda Dixhitale e Shqipërisë 2015-2020”

Ligji nr.9918, datë 19.05.2008 “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Ligji nr.9880, datë 25.2.2008 “Për Nënshkrimin Elektronik”, i ndryshuar

Ligji nr.10273, datë 29.4.2010 “Për Dokumentin Elektronik”

Ligji nr.10128, datë 11.5.2009 “Për Tregtinë Elektronike”, i ndryshuar

Ligj nr.72/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”

Ligj nr.10304, datë07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”

Ligj nr.7/2017 “Pёr Nxitjen e Pёrdorimit tё Energjisё nga Burimet e Rinovueshme”

Ligj nr.50, datë 18.07.2019 “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”

Ligj nr.43/2015, datë04.2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”

Ligj no.7746, datë7.1993 “Për hidrokarburet (Kërkim dhe Prodhim)”, i ndryshuar