Blog

Fiskalizimi/ Dhoma e Biznesit të Diasporës nis ciklin e dytë të trajnimeve

Në mbështetje të biznesit dhe kryesisht anëtarëve të saj, “Dhoma e Biznesit të Diasporës”- DHBD nëpërmjet bashkëpunimit me “Unionin e Sipërmarrësve të Rinj të Shqipërisë” – YAEU dhe “Akademinë e Sipërmarrjes”,  ka nisur ciklin e dytë të trajnimeve, “Fiskalizimi, vështirësitë që ka hasur biznesi gjatë procesit dhe trajtimi i tyre”.

Gjatë këtij trajnimi u diskutuan mangësitë, problematikat apo vështirësitë që hasen gjatë procesit të fiskalizimit online. Lektore në këtë takim ishte znj. Rozana Çelmeta, Drejtore e Drejtorisë së Proçeseve të Biznesit në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.

Post a comment