Blog

Newsletter 1

Tashmë të gjithë sipërmarresit shqiplarë në botë kanë një pike takhi të përbashkët në Shqipëri, Dhornen e Biznesft të Diasporës Shqiptare, riffi instituoion i cili ka për qëllim knjimin e nje njeti bashkepunimi mes Shqipense dhe investitorëve shqiptarë. Ky institution synon të krijojë një arnbient te përshtatshem per nje bashkepunirn ekonornik ..