Blog

Rezultatet e pyetësorit mbi impaktin e covid-19 në sipërmarrjet shqiptare dhe të diasporës

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, me mbështetjen teknike të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, mundësoi një pyetësor për sipërmarrjet anëtarë të Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, si dhe sipërmarrje të tjera, për të studiuar situatën dhe sfidat e Biznesit në Diasporë dhe Shqipëri, në kontekstin e krizës aktuale të shkaktuar nga COVID -19 si dhe impaktin afatgjatë në investimet potenciale. U vu re një pjesëmarrje më e gjerë e biznesit të vogël dhe të mesme me 71.4%, indikacion i rëndësishëm ekonomik për të kuptuar impaktin negativ të kësaj situate për këtë kategori por dhe në tërësi në Shqipëri, duke konsideruar se 64.2% e bizneseve operojnë në Shqipëri.

Rezultatet konfirmojnë se rreth 93% e bizneseve…
Për më shumë klikoni këtu ►►►