Blog

Volunteers Hub

Projekti “Volunteers Hub” i referohet ngritjes së një grupimi vullnetarësh të cilët kanë dëshirë të përfshihen në projektet e ndryshme të Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare. Thirrja për vullnetarë do të qëndrojë e hapur gjatë gjithë vitit dhe të gjithë të rinjtë e interesuar mund të dërgojnë aplikimin e tyre dhe të shprehin interesin sipas fushave që do të dëshironin të mbulonin.

Kriteret për të që vullnetar pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare:

  • Të jetë duke ndjekur studimet ose t’i ketë përfunduar ato rishtazi
  • Të ketë kohë në dispozicion për t’u angazhuar sipas projekteve
  • Të respektojë afatet dhe termat e vendosura në lidhje me stafin e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare

THIRRJE PËR VULLNETARË!

Je student apo i ri me energji? Dëshiron një eksperiencë praktike në të cilën të japësh produkt për komunitetin e biznesit në Shqipëri?
Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare mirëpret vullnetarë për projektet e saj! Duke punuar krah nesh, ju do të keni mundësinë të sfidoni veten në projekte dinamike dhe të kuptoni më mire klimën e biznesit në vendin tonë.
Për të gjithë të interesuarit, ju lutem të dërgojnë jetëshkrimin e tyre dhe një letër të shkurtër motivimi në adresën [email protected] duke specifikuar në përshkrim të emailit ‘Aplikim për Vullnetarizëm’.

Ju mirëpresim!

1. Prezantimi

Dhoma e Biznesit të Diasporë Shqiptare, synon të kërkojë vullnetarë të japin një kontribut thelbësor në qëllimet tona. Ne e njohim vlerën e shtuar që vullnetarët sjellin në organizatën tonë dhe ata që përdorin shërbimet tona. Përfshirja vullnetare në këtë organizatë nuk zëvendëson ose zhvlerëson rolin e stafit të paguar.

Brenda Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, vullnetarët përfshihen por nuk kufizohen vetëm në:

• Menaxhimi projektesh dhe Aktivitete
• Rrjedhat operacionale të organizatës
• Prezantimi i organizatës dhe aktivitetet e PR

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare synon të ketë një marrëdhënie reciproke dhe reciprokisht të dobishme me përfshirjen vullnetare, duke informuar dhe zhvilluar punën tonë e duke u mundësuar individëve të mësojnë aftësi dhe të arrijnë zhvillim personal përmes vullnetarizmit të tyre.

Përfshirja e vullnetarëve do të udhëhiqet nga parimet e mëposhtme të praktikës së mirë:
• Detyrat që do të kryhen nga vullnetarët do të përcaktohen qartë, në mënyrë që të gjithë të jenë të sigurt për rolet dhe përgjegjësitë e tyre përkatëse;
• organizata do të jetë në përputhje me Ligjin Nr. 45 datë 28.04.2016 “Për Vullnetarët”
• Mundësitë e vullnetarizmit do të plotësojnë dhe nuk do të zëvendësojnë punën e personelit të paguar.
• Vullnetarëve do t’u sigurohen mundësi të rregullta për të shkëmbyer ide / propozime me një kontakt të caktuar në përputhje me politikën tonë të mbështetjes dhe mbikëqyrjes;
• Të gjitha politikat ekzistuese dhe ato të ardhshme do të kontrollohen se si ndikojnë tek vullnetarët.

2. Qëllimi i kësaj politike

Duke miratuar këtë politikë Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare synon:

• të nxjerrë në pah dhe të njohë vlerën e kontributit të bërë nga vullnetarët;
• pasqyrojnë qëllimin, vlerat, standardet dhe strategjitë e organizatës në qasjen e saj për përfshirjen e vullnetarëve;
• të njohin rolet, të drejtat dhe përgjegjësitë e vullnetarëve;
• konfirmojnë angazhimin e kësaj organizate për përfshirjen e vullnetarëve në punën e saj;
• krijoni parime të qarta për përfshirjen e vullnetarëve; dhe
• të sigurojë cilësinë e vazhdueshme të aktiviteteve vullnetare dhe punën e kryer nga vullnetarët tanë;

Kjo politikë ofron një përmbledhje të aktiviteteve qe do të kryehen nga vullnetarët dhe siguron një bazë për zgjerimin, nëse kërkohet, për rolin e vullnetarëve në krah të stafit të paguar. Ky dokument dhe politika e shoqëruar, procedurat dhe udhëzimet ofrojnë një kornizë për përfshirjen e vullnetarëve.

3. Rekrutimi dhe përzgjedhja

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare do t’i përmbahet barazive dhe politikës së diversitetit kur rekruton dhe zgjedh vullnetarë. Do të kërkohet nga të gjithë vullnetarët e mundshëm të plotësojnë formularin e aplikimit / regjistrimit të një vullnetari. Përshkrimet e detyrave të shkruara do të përshkruajnë kohën, angazhimin, aftësitë e nevojshme dhe detyrat aktuale. Kur ka një trajnim specifik të kërkuar, kjo do të theksohet si pjesë e procesit të rekrutimit. Kur ka një kërkesë për një Kontroll të detajuar, kjo do të theksohet si pjesë e procesit të rekrutimit. Nga të gjithë vullnetarët do të kërkohet të ofrojnë 2 referenca, nga shkollë / universitet / vend pune etj.

4. Mbështetje dhe Mbikëqyrje

Pasi të vendosen, ne do të presim që vullnetarët të respektojnë politikat dhe procedurat ekzistuese. Të gjithë vullnetarët që janë të përfshirë pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, do të mbulohen me siguracionet përkatëse, sipas ligjit në fuqi në Shqipëri.

Të gjithë vullnetarët do të kenë një prezantim për vullnetarizmin e tyre, i cili do të përfshijë një përmbledhje të politikave dhe procedurave përkatëse. Pas prezantimit, vullnetarët do të kenë takime të rregullta mbështetjeje dhe mbikëqyrjeje me një kontakt të caktuar për të identifikuar fushat për zhvillim, ose për të diskutuar ndonjë çështje. Një procesverbal i këtyre diskutimeve do të mbahet si pjesë e regjistrave individual të vullnetarëve. Vullnetarët mund të kenë qasje në regjistrimet e tyre në çdo kohë.

Vullnetarët do të jenë në gjendje të kërkojnë shpenzime të arsyeshme për vullnetarizmin e tyre, në përputhje me politikën e shpenzimeve. Vullnetarët duhet të diskutojnë çdo shpenzim të planifikuar para se të bëjnë këtë shpenzim për të siguruar që ai do të mbulohet nga organizata.

Kur vullnetarët kanë pushime ose angazhime të tjera që do të thotë se ata nuk mund të marrin pjesë në vullnetarizmin e tyre normal, ata duhet të këshillojnë kontaktin e tyre të emëruar për të siguruar që ne mund të sigurojmë alternativat. Nëse vullnetarët kërkojnë një pushim më të gjatë nga vullnetarizmi i tyre, ata duhet ta diskutojnë këtë me kontaktin e tyre të emëruar. Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, do të përpiqet të jetë sa më fleksibël për të përmbushur nevojat e vullnetarëve.

Vullnetarët mund të qasen në mundësitë e mësimit dhe zhvillimit, të cilat janë të rëndësishme për rolin e tyre vullnetar, gjatë gjithë kohës me Dhomën e Biznesit të Diasporës Shqiptare. Mundësitë për të mësuar dhe zhvillim do të jenë pjesë e diskutimeve në seancat mbështetëse dhe mbikëqyrëse.

5. Zgjidhja e problemit
Aty ku theksohet shqetësimi – qoftë nga një vullnetar ose nga një vullnetar, kjo do të merret me konisderatë në bazë të Politikës së Disiplinës, Ankesave dhe Rregullave të Organizatës.

6. Përgjegjësi
Përgjegjësia e përgjithshme për zbatimin, monitorimin dhe rishikimin e politikës dhe procedurave i takon Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare. Zbatimi dhe respektimi i kësaj politike është përgjegjësi e të gjithë stafit dhe vullnetarëve brenda organizatës.